Triển lãm thành tựu phát triển KTTT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020
Triển lãm phản ánh bức tranh toàn diện, những thành tựu nổi bật của khu vực kinh tế tập thể, HTX, các mô hình HTX hoạt động hiệu quả; đóng góp quan trọng, tích cực, toàn diện đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh, an ninh trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX.
Triển lãm được trưng bày tại 02 khu vực tầng 1 và tầng 2:
Tầng 1 với diện tích 1000m2 giới thiệu các thông tin, tư liệu phản ánh tổng quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2016 - 2020 và các chuyên đề chuyên sâu phản ánh đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, HTX chia thành 5 chủ đề chính:
Chủ đề 1: Tổng quan thành tựu phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2016-2020.
Chủ đề 2: Liên hiệp HTX, THT ứng dụng công nghệ cao và khởi nghiệp sáng tạo
Chủ đề 3: KTTT, HTX đóng góp vào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Chủ đề 4: HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Chủ đề 5: Liên hiệp HTX, HTX, THT cung ứng hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, xuất khẩu; sản xuất gắn với chuỗi giá trị
Tầng 2: Với diện tích 500m2 giới thiệu các thông tin, tư liệu phản ánh kết quả hoạt động giai đoạn 2016 - 2020 của của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX 63 tỉnh, thành phố (chia thành 9 khu vực: Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng sông Hông, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc sông Hậu và Nam sông Hậu) và trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của Liên minh HTX khu vực, chia thành 2 chủ đề chính. 
Chủ đề 1: Vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Chủ đề 2: Kết quả hoạt động của 63 Liên minh HTX tỉnh, thành phố.
Triển lãm là tư liệu quý phục vụ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, lực lượng trí thức trẻ, khách tham quan...
Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển KTTT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 sẽ diễn ra vào lúc 10h ngày 20/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Nguồn: vca.org.vn