Kế hoạch số 564/KH-LMHTXVN về Tổng kết Kế hoạch 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thực hiện Luật HTX 2012