Kế hoạch số 576/KH-LMHTXVN về tổ chức thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam