Quyết định ban hành Kế hoạch Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể