Công văn số 92/LMHTXVN-TTTT ngày 28/2/2022 của Liên minh HTX Việt Nam về việc tuyên truyền, truyền thông, thông tin về phát triển kinh tế hợp tác, HTX năm 2022